Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
wtorek, 27 lutego 2024 00:58
Reklama

Najpierw sadzą drzewa, niedługo potem wycinają. Odwiedzamy plac budowy

Ponad miesiąc temu rozpoczęły się prace budowlane polegające na przebudowie skrzyżowania ulic Powązkowskiej i Krasińskiego. Jak się okazało, wykonawca wyciął nasadzone kilka lat temu drzewa
Najpierw sadzą drzewa, niedługo potem wycinają. Odwiedzamy plac budowy
Drzewa przed i po usunięciu przez spółkę ASBUD Żoliborz
(stan: 17.01. 2024 i 01.02.2024)

Autor: Wiktor Zając

W tym artykule przeczytasz o:
  • wyciętych świeżo nasadzonych drzewach na ul. Krasińskiego;
  • jakie standardy obowiązują na podstawie zarządzeń prezydenta;
  • o braku transparentności w informowaniu mieszkańców o wycinkach.
ZDM nie zaktualizował starego projektu


Projekt aktualnie realizowanej inwestycji polegającej na przebudowie skrzyżowania ul. Powązkowskiej i ul. Krasińskiego powstał 6-7 lat temu. Projekt powstał jeszcze w latach kiedy nie powołano aktualnie działającej jednostki organizacyjnej jaką jest Zarząd Zieleni. W tamtym czasie za zieleń w pasach drogowych odpowiadał Zarząd Oczyszczania Miasta. Kilka lat później powstał Zarząd Zieleni, który nasadził nowe drzewa. Inwestycja związana z przebudową skrzyżowania była odkładana w czasie. Niestety drogowcy nie zaktualizowali projektu, tak aby nie kolidował on z nowymi nasadzeniami, w konsekwencji drzewa poszły pod topór. 
ZDM odwraca kota ogonem
Poprosiliśmy o ustosunkowanie się do tej sprawy Zarząd Dróg Miejskich. Zapytaliśmy się dlaczego ZDM nie zaktualizował projektu przebudowy skrzyżowania, dlaczego jednostki organizacyjne takie jak ZDM i ZZW odpowiadające za utrzymanie pasa drogowego nie porozumiały się w tej sprawie? Ponadto zadaliśmy pytanie dlaczego nie uwzględniono możliwości przesadzenia drzew oraz dlaczego nie zabezpieczono w odpowiedni sposób ich systemu korzeniowego? 
Jak poinformował nas rzecznik prasowy ZDM Jakub Dybalski, przebudowę skrzyżowania ul. Krasińskiego i ul. Powązkowskiej realizuje deweloper, firma ASBUD Żoliborz Sp. z o.o. zgodnie z wymogiem wynikającym z art. 16 ustawy o drogach publicznych i z umową zawartą jeszcze w 2016 r. „On też przygotował projekt i wprowadził w nim zmiany, które z resztą, zgodnie z umową, wymagały opinii ZZW” - zaznaczył rzecznik ZDM. 


Co ze Standardem towarzyszącym karcie praw drzew?


Zarządzeniem Prezydenta m. st. Warszawy nr 1911/2022 w sprawie przyjęcia Standardu ochrony zieleni w procesach inwestycyjnych na terenie m.st. Warszawy wydanym z upoważnienia Zastępcy Prezydenta Michała Olszewskiego, który powierzył je dyrektorowi Zarządu Zieleni, a także dyrektorom biur Urzędu m. st. Warszawy, zarządom dzielnic, a także kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta. Jak się okazuje zarządzenie to jest z 30 grudnia 2022 r., lecz zgodnie z § 3 ust. 2. powyższego aktu, zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r., z wyjątkiem § 2 ust. 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. Oznacza to, że od 1 stycznia 2023 r. w życie wchodzi powierzenie zarządzenia wyłącznie dyrektorowi ZZW, natomiast inne podmioty są zobowiązane przestrzegać zarządzenie od dnia 1 stycznia 2024 r.


Urząd Dzielnicy Żoliborz wydał zgodę na wycinkę wbrew zarządzeniu


Zwróciliśmy się z zapytaniem do rzecznika prasowego Urzędu Dzielnicy Żoliborz o ustosunkowanie się dlaczego Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy nie wydał negatywnej opinii dla wycinki nasadzonych kilka lat temu przez Zarząd Zieleni drzew, skoro obowiązuje ich przedmiotowe zarządzenie. 
Jak poinformowała rzecznik prasowy Urzędu Dzielnicy Żoliborz Donata Wancel, Urząd wydał pozwolenie na usunięcie drzew rosnących wzdłuż ulicy Krasińskiego, gdyż nie miał podstaw prawnych ani faktycznych do wydania decyzji odmownej. „Otrzymaliśmy od zarządcy drogi (ZDM) aktualny projekt przebudowy układu drogowego dróg powiatowych: skrzyżowania ulic Powązkowskiej, Krasińskiego, Elbląskiej, który został zatwierdzony przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy. Zgodnie otrzymaną dokumentacją omawiane drzewa kolidowały z projektowanym chodnikiem, co potwierdziła wizja lokalna przeprowadzona przez pracowników Wydziału Ochrony i Środowiska. Jednocześnie działający w imieniu zarządcy wykonawca inwestycji uzyskał zgodę właścicielską od Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st Warszawy na usunięcie drzew. W takiej sytuacji nie mieliśmy podstaw do wydania innej decyzji. Uzależniliśmy natomiast wydanie zezwolenia od wykonania nasadzeń zastępczych 5 sztuk drzew, których gatunki mają zostać uzgodnione z Zarządem Zieleni m.st. Warszawy (jednostką odpowiedzialną za utrzymanie przedmiotowej zieleni w pasie drogowym ul. Krasińskiego)” - zaznaczyła rzecznik prasowy UD Żoliborz Donata Wancel. 
Interesującą kwestią jest, że po zapoznaniu się dokumentacją, z którą można się zapoznać na stronie internetowej Urzędu Miasta - Decyzja nr 1/2024 Zarządu Dzielnicy jest z dnia 15 stycznia 2024 r., w związku z czym przytoczone zarządzenie było już prawomocne do jego przestrzegania przez Urząd Dzielnicy. 


Brak informacji o planowanej wycince


Kolejnym bardzo istotnym aktem jest Zarządzenie Prezydenta nr 1580/2021 z dnia 6 września 2021 r. w sprawie przyjęcia standardu informowania o wycinkach drzew w m. st. Warszawie. To zarządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i powierzone zostało dyrektorom biur Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, zarządom dzielnic i kierownikom jednostek organizacyjnych m. st. Warszawy. 
Zgodnie z załącznikiem tej uchwały określającej Standard informowania o wycinkach drzew w m. st. Warszawie znajdziemy punkt 5. dotyczący komunikacji zewnętrznej, a w nim zapis o kanałach komunikacji zewnętrznej do których należy Serwis Wiem o Wycince m. st. Warszawy (WOW), gdzie zapisano, że publikacja danych w tym serwisie realizowana jest obowiązkowo. Niestety co innego mówi teoria, a co innego praktyka. Kiedy zajrzymy na serwis, można znaleźć jedynie plik PDF z decyzją, gdyż nie ma tam pliku z samym wnioskiem o wycince. Oznacza to, że wcześniej mieszkańcy nie mieli szansy dowiedzieć się nic o niej.


Czy Zarząd Zieleni próbował wpłynąć na ZDM aby zaktualizować projekt? 


Z powyższym pytaniem zwróciliśmy się do Zarządu Zieleni. Jak poinformowała nas rzecznik prasowy ZZW Karolina Kwiecień- Łukaszewska, Zarząd kilkakrotnie opiniował projekt - w 2017 i w 2021 r. „W czerwcu 2023 r., gdy Inwestor zgłosił termin rozpoczęcie prac i wdrożenie czasowej organizacji ruchu w związku z realizacją inwestycji, zasygnalizowaliśmy potrzebę ponownej weryfikacji projektu oraz wydania aktualnej opinii. W tym czasie próbowaliśmy wpłynąć na zmianę projektu w kierunku modyfikacji przebiegu nawierzchni. Zmiana miała polegać na odsunięciu nawierzchni od pni drzew w sposób, który pozwoliłby je zachować i nie pogarszać ich kondycji. Ze strony Inwestora i Wykonawcy uznano, że modyfikacja przebiegu ścieżki jest niemożliwa” - zaznaczyła rzecznik prasowy ZZW. 


Dlaczego nie uwzględniono możliwości przesadzenia drzew?


To kolejne pytanie, które skierowaliśmy do rzeczniczki Zarządu Zieleni. „Możliwość przesadzania drzew była brana pod uwagę na etapie opiniowania projektu w 2021 r., co znalazło swoje odzwierciedlenie w opinii (wydawanej na okres ważności 1 roku). W 2023 r. drzewa w istotny sposób urosły i ich przesadzanie było już obarczone dużym ryzykiem. Inwestor wystąpił z wnioskiem o usunięcie drzew a Wydział Ochrony Środowiska wydał decyzję zezwalającą na usunięcie” - podkreśliła rzecznik prasowy Karolina Kwiecień-Łukaszewska. 


Co z nasadzeniami zastępczymi? 


Zgodnie z treścią decyzji zezwalającej na wycinkę wynika, że firma ASBUD Żoliborz Sp. z o.o. zamierzała wyciąć pięć drzew - t.j. cztery robinie akacjowe oraz glediczję trójcierniową. Sama decyzja zezwala na wycinkę trzech, dwóch robinii oraz glediczji. W przypadku pozostałych dwóch robinii, nie wymagały one zgody na wycinkę z uwagi na zbyt mały obwód pni. 
W ramach nasadzeń zastępczych spółka ASBUD Żoliborz Sp. z o.o. ma nasadzić 5 sztuk drzew gatunku olcha Speatha (Alnus x spaethii) w proporcji 1:2 - cztery sztuki nasadzeń za usunięte dwie robinie i w proporcji 1:1 - jedną sztukę nasadzenia za usuniętą trzecią robinię. 
Z kolei jak poinformowała rzecznik prasowy Zarządu Zieleni Karolina Kwiecień-Łukaszewska, w ramach kompensacji Inwestor zobowiązany jest do wykonania 5 sztuk nasadzeń kompensacyjnych (o obwodzie pni min. 16-18cm) na własny koszt i objęcia ich 3 letnią pielęgnacją oraz gwarancją. „Kompensacja zostanie wykonana w odbiciu lustrzanym po drugiej stronie projektowanej nawierzchni” - zaznaczyła rzecznik ZZW. Ponadto jak dodała, drzewa znajdujące się na odcinku inwestycji przy ul. Powązkowskiej nr 15 zostały przesadzone (drzewa młode, gatunek elastyczny w zakresie przesadzania) na teren pasa drogowego ul. Gwiaździstej.


Przerwanie ciągu ekologicznego


Już w tej chwili skrzyżowanie ul. Powązkowskiej i ul. Krasińskiego niewątpliwie stanowią potężną patelnię wokół której jest niewiele drzew, w efekcie czego przerywa to ciąg ekologiczny. Ciąg ten ma ogromne znaczenie dla Żoliborza, gdyż zaczyna się on od Lasku na Kole, następnie przechodzi przez tereny ogródków działkowych wzdłuż Cmentarza Powązki Wojskowe, następnie idzie wzdłuż szpitala Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej, park osiedlowy na Zatrasiu, park Sady Żoliborskie, park „Żywiciela”, pl. Lelewela, ul. Bohomolca przez ROD „Park Dolny” aż po Kępę Potocką. 
Oprócz strat w postaci wycinki omawianych 5 drzew, o przykrym widokiem są wielkie usychające klony rosnące tuż obok. Jest ich łącznie 9. Niestety znajdują się one już na prywatnym terenie, gdzie jeszcze kilka lat temu miała rozpocząć się wielka inwestycja pod dumną nazwą Żoliborz Business Concept. Zapewne właściciel terenu będzie musiał je wyciąć, albo specjalnie czeka, aż jakaś wichura je powali i nie będzie musiał sadzić nowych. 


Jakie koszty ponieśli mieszkańcy za zmarnowane drzewa?


Jak poinformowała rzecznik prasowy Zarządu Zieleni, w lokalizacji, w której zachodzi kolizja z realizowaną inwestycją ZZW posadził 4 drzewa. „Łączny koszt ich zakupu, dostawy, posadzenia oraz 3 letniej pielęgnacji wyniósł 7 132,06 zł” - dodała. 

Podsumowując, robi się ścieżkę rowerową na niemal całą szerokość starego chodnika, nowy chodnik zamiast przesunąć dalej od jezdni, przesuwa się go bliżej. W konsekwencji niszczy się drzewa i sadzi nowe po jego drugiej stronie sadząc o wiele mniejsze i zaburzając przy tym istniejący szpaler. Ciekawe za to co pojawi się na zwiężonym pasku ziemi między chodnikiem a jezdnią...!?
 

Powiązane galerie zdjęć:

Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
? 18.02.2024 10:41
?

PRZECZYTAJ
bezchmurnie

Temperatura: 10°CMiasto: Warszawa

Ciśnienie: 1010 hPa
Wiatr: 15 km/h