Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
piątek, 14 czerwca 2024 13:41

Zarząd i prezydium Rady Dzielnicy Żoliborz wybrane

[Tylko u nas!] Koalicja Obywatelska wraz z Lewicą i Miasto jest Nasze Żoliborz, powołali nowe władze dzielnicy. W tle protest komitetu Żoliborz ma głos i możliwy konflikt prawny.
Zarząd i prezydium Rady Dzielnicy Żoliborz wybrane

Autor: Wiktor Zając

Druga część posiedzenia odwołana przez radną seniorkę

Wczoraj (5 czerwca) zaplanowana była druga część posiedzenia I Sesji Rady Dzielnicy. Pierwsza część odbyła się 6 maja, podczas której radni złożyli ślubowanie za wyjątkiem Tadeusza Müllera, który był nieobecny. Następnie radna seniorka - Jolanta Zjawińska odczytała oświadczanie, po którym przerwała posiedzenie wskazując termin nowego posiedzenia.

Po niespełna miesiącu, wznowienie obrad miało nastąpić 5 czerwca o godz. 17:00. Około półtorej godziny przed posiedzeniem radna Jolanta Zjawińska zawiadomiła pozostałych radnych, że zaplanowane posiedzenie zostało przez nią odwołane.

Oświadczenie radnej seniorki

Szanowne Radne, Szanowni Radni,

Niniejszym informuję, iż obrady I Sesji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy nie zostaną wznowione w dniu 5 czerwca 2024 roku. Tym samym Sesji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy wyznaczona na 5 czerwca 2024 r., godz. 17, nie odbędzie się.

Szanowne Radne, Szanowni Radni,

Osoby zasiadające w Radzie Dzielnicy pełnią mandat otwarty co oznacza, że występują nie tylko w imieniu osób, które na nie zagłosowały, lecz w imieniu wszystkich osób należących do wspólnoty.

W ostatnich wyborach głosy osób, które wzięły udział w wyborach rozłożyły się w sposób otwierający szansę na realizację demokratycznej współpracy w samorządzie. Obecna kadencja winna być pracą nad pozytywnymi, konstruktywnymi zmianami w naszej dzielnicy. Rada Dzielnicy powinna być polem współpracy a nie polem walki. Walka w samorządzie jest destrukcyjna. Konstruktywna jest natomiast współpraca, która nie wyklucza osób, które wzięły udział w wyborach, czyli współpraca wszystkich ze wszystkim na rzecz wszystkich osób tu mieszkających.

Decyzje personalne, jak wybór Zarządu i Przewodniczącego Rady, są integralną częścią decyzji o charakterze systemowym – dotyczą istoty ustroju demokratycznego. Wybór merytorycznego Zarządu Dzielnicy, którego członkowie przez 5 lat będą wyznaczać kierunki rozwoju Żoliborza i winni być zobowiązani do działania na rzecz dobrostanu wszystkich osób tu mieszkających, nie powinien być postrzegany w kategoriach zaspokajania indywidualnych aspiracji i potrzeb osób, partii i organizacji. Jako ciało wykonawcze Zarząd winien móc podejmować autonomiczne decyzje stawiając dobro dzielnicy ponad jakiekolwiek partykularne interesy, w tym partyjne i organizacji. Przy wyborze Zarządu powinniśmy kierować się dobrem mieszkanek i mieszkańców a nie kalkulacjami i układankami na poziomie Warszawy.

Żoliborz nie może być przedmiotem targów politycznych. Żoliborz nie jest na sprzedaż i na sprzedaż nie powinien być wystawiany. Żoliborz to dzielnica z silną tożsamością, z wieloletnimi tradycjami samorządowymi. To dzielnica osób świadomych i zaangażowanych w działania na rzecz dobra wspólnego, co widać po mnogości oddolnych inicjatyw mieszkanek i mieszkańców. To nasze wspólne miejsce na ziemi, nasze miejsce do życia, nasz dom, w którym wszystkie osoby tu mieszkające mają prawo czuć się dobrze i bezpiecznie. Można nie zgadzać się, wręcz nie popierać zachowań części wyborców, ale nie można wykluczać ich ze wspólnoty. Tylko w ten sposób możemy rozpocząć działania na rzecz podjęcia próby pojednania, o której niejednokrotnie wspominał Donald Tusk. Próbą takiego pojednania mógłby być klarowny przekaz – nie akceptujemy waszych afiliacji, ale jesteście częścią wspólnoty.

Ciąży na mnie – jako na najstarszej wiekiem radnej – ogromna odpowiedzialność za losy Żoliborza w rozpoczynającej się kadencji samorządu. Świadoma ciężaru decyzji – mogącej mieć wpływ na działania i decyzje Rady Dzielnicy Żoliborz, której członkowie winni kierować się przede wszystkim dobrem Żoliborza i osób tu mieszkających, a także na efektywność pracy kompetentnych i zaangażowanych urzędniczek i urzędników, również atmosferę w ich miejscu pracy – oraz ceny, którą z dużą dozą prawdopodobieństwa przyjdzie mi zapłacić za obecne działania, podjęłam decyzję o powierzeniu wyboru Zarządu Dzielnicy Żoliborz Prezydentowi m. st. Warszawy, Panu Rafałowi Trzaskowskiemu.

Istnienie samorządu, którego organy kształtowane są zgodnie z wolą wszystkich członków lokalnej wspólnoty, to istotny element ustroju demokratycznego państwa, a także ważne zjawisko społeczne sprzyjające wzmacnianiu więzi społecznych. Celem nadrzędnym decyzji o rezygnacji z wznowienia I Sesji Rady Dzielnicy w dniu dzisiejszym, tj. 5 czerwca 2024 r., jest podjęcie próby kształtowania naszej dzielnicy jako bezpiecznego i przyjaznego miejsca do życia dla wszystkich osób mieszkających na Żoliborzu. Ufam, że Prezydent dokona właściwego wyboru. Wyboru kierowanego przekonaniem, że na zaszczytnych stanowiskach powinny znaleźć się osoby, których kompas moralny nakierowany jest na dobro mieszkanek i mieszkańców a nie na partykularne interesy jakichkolwiek środowisk, w tym tych wyczerpujących znamiona szeroko rozumianej działalności lobbingowej. Osoby legitymujące się stosownym wykształceniem i doświadczeniem zawodowym oraz rozwiniętymi kompetencjami społecznymi.

Chcę jeszcze raz podkreślić, że moja decyzja podyktowana jest troską o dobro wyższe.

Z wyrazami szacunku,

Jolanta Zjawińska

Mimo to posiedzenie się odbyło...

17 radnych postanowiło pojawić się na sesji. Zabrakło jedynie czterech radnych wybranych z listy KWW Żoliborz ma głos. Zanim przystąpiono oficjalnie do wznowienia obrad sesji, w związku z nieobecnością radnej seniorki Jolanty Zjawińskiej, która prowadziła pierwsze posiedzenie, głos zabrał radny Grzegorz Hlebowicz (PiS) jako drugi najstarszy wiekiem radny. Radny Hlebowicz, zaznaczył, że ma dużą wątpliwość czy dalszą część sesji może prowadzić inna osoba niż radny senior. Miał obawy, jakie ewentualne skutki prawne i finansowe może spowodować sytuacja, w której obrady będzie prowadzić inny radny. Radni wraz z radcami prawnymi omówili wątpliwości prawne jakie zaszły w związku z nieobecnością radnej seniorki i ewentualnych sporów prawnych jakie mogłyby zajść w związku z nieprecyzyjnością przepisów zawartych w Statucie Rady Dzielnicy. Radny Tomasz Michałowski (PiS) wyraził swoje oburzenie względem naczelniczki Wydziału Obsługi Rady, w związku z tym, że radni otrzymali w wersji papierowej nieaktualny statut.

Radny Grzegorz Hlebowicz przedstawił swoje obawy w związku z wątpliwościami prawnymi

Posiedzenie poprowadziła radna Monika Kurowska

W związku z faktem, że większość radnych chciała  wznowić obrady sesji, radny Grzegorz Hlebowicz odmówił prowadzenia posiedzenia, argumentując, że nie zamierza brać odpowiedzialności za ewentualne skutki prawne jakie mogą powstać. Radna Zasada-Wysocka (PiS), następna w kolejce do prowadzenia sesji także odmówiła. W związku z tym, że kolejną osobą najstarszą wiekiem jest Monika Kurowska, która była chętna poprowadzenia sesji, obrady zostały wznowione.

Radna Monika Kurowska zdecydowała się prowadzić Sesję po rezygnacjach Grzegorza Hlebowicza i Beaty Zasady-Wysockiej

Zmiany w porządku obrad i wybór komisji skrutacyjnej

Radni głosowali dwie propozycje zmian w porządku obrad. Jedną propozycją był wniosek radnego Tomasza Michałowskiego dotyczący przedstawienia wyjaśnień przez Zarząd ws. niepełnego składu Zarządu Dzielnicy po wyborze Pawła Michalca na burmistrza Wawra. Wniosek ten został odrzucony w głosowaniu. Drugi wniosek złożył radny Wiktor Jasionowski (KO), który chciał dodać punkt dotyczący wyboru Zarządu Dzielnicy. Wniosek ten został przegłosowany.

Następnie radna Monika Kurowska przeszła do wyboru komisji skrutacyjnej. Do komisji zgłosili się Beata Zasada-Wysocka (PiS), Izabela Rychter (KO), Klaudia Ziemiańska (KO), Michał Krajewski (KO) oraz Barbara Jędrzejczyk (Lewica/MJN). Następnie radni przegłosowali listę zgłoszonych do komisji kandydatów.

Dwóch kandydatów na Przewodniczącego Rady Dzielnicy

Prowadząca sesję radna Monika Kurowska poprosiła o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Dzielnicy. Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej zgłosił radnego Wiktora Jasionowskiego, zaś Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości Adama Buławę. Na radnego Wiktora Jasionowskiego zagłosowało 13 radnych, 4 głosowało przeciw. Z kolei na radnego Adama Buławę głosowało 4 radnych, a 13 było przeciw. Tym samym radni wybrali Wiktora Jasionowskiego na Przewodniczącego Rady Dzielnicy Żoliborz.

Radni wybrali Wiktora Jasionowskiego na Przewodniczącego Rady Dzielnicy

Wybór Burmistrza Dzielnicy Żoliborz

Klub Koalicji Obywatelskiej na Burmistrzynię Dzielnicy Żoliborz przedstawił kandydaturę Renaty Kozłowskiej. Kandydatka od grudnia 2019 roku pełniła funkcję zastępcy burmistrza Żoliborza. Odpowiadała m.in. za Wydział Oświaty i Wychowania, Wydział Ochrony Środowiska, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, Wydział Zamówień Publicznych oraz Wydział Obsługi Mieszkańców, a od kilku miesięcy dodatkowo za Wydział Architektury i Budownictwa.  

Nowo wybrana Burmistrzyni Żoliborza Renata Kozłowska

Wybór Zastępców Burmistrza

Nowa burmistrzyni Renata Kozłowska zarekomendowała dwóch kandydatów na jej zastępców: Joannę Kotkowską-Pyzel (Lewica/Razem) oraz Tomasza Mielcarza (Miasto jest Nasze). Radny Grzegorz Hlebowicz zadał pytania Joannie Kotkowskiej-Pyzel o jej zależności zawodowe w kancelarii prawnej, która zajmuje się pomocą i wsparciem przy wydawaniu WZ-etek, pozwoleń na budowę czy legalizacją samowoli budowlanych. Pytania dotyczyły partnera w spółce prawnej Joanny Kotkowskiej-Pyzel - Bartłomieja Chmielewskiego, którego działania wg radnego Hlebowicza miały negatywny wpływ dla Dzielnicy Żoliborz. Były to działania przeciwko uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żoliborza Południowego, co dodatkowo naraziło na duże koszty po stronie Dzielnicy. Kandydakta na wiceburmistrza przyznała, że jej wspólnik, radca prawny Bartłomiej Chmielewski ma kilka spraw w tym Urzędzie. „Informowałam Zarząd o tych sprawach. Powiedziałam, że w kwestiach spornych będę chciała się wyłączyć w podejmowaniu jakichkolwiek decyzji jeśli zajdzie taka potrzeba” - wskazała Joanna Kotkowska-Pyzel.

Nowo wybrany Zarząd Dzielnicy. Od lewej: Tomasz Mielcarz (Miasto jest Nasze), Renata Kozłowska (Koalicja Obywatelska), Joanna Kotkowska-Pyzel (Lewica-Razem)

Radna Izabela Rychter w imieniu komisji skrutacyjnej odczytała wyniki nowo wybranych Zastępców Burmistrzyni.  Joanna Kotkowska-Pyzel otrzymała 13 głosów i 4 przeciw, natomiast na Tomasza Mielcarza oddano 13 głosów, nikt nie zagłosował przeciw, 4 osoby wstrzymały się.

Ślubowanie radnego Tadeusza Müllera

Na pierwszym posiedzeniu Sesji Tadeusz Muller był nieobecny. Jak się okazało, nowo wybrany radny musi złożyć ślubowanie w przeciągu 30 dni od od posiedzenia pierwszej Sesji. W przeciwnym razie wybrany do Rady kandydat traci mandat. Ze względu na fakt, że Müller został wybrany z list KWW Żoliborz ma głos, którego przedstawiciele nie przybyli na drugie posiedzenia, doprowadziłoby to do sytuacji, utraty mandatu w Radzie Dzielnicy. Okazało się, że radny został poinformowany o tym fakcie, w związku z czym dotarł na obrady przed ich końcem. Przewodniczący Wiktor Jasionowski odczytał rotę ślubowania, a Tadeusz Muller przyjął ślubowanie stając się tym samym pełnoprawnym radnym.

Radny Tadeusz Müller podczas ślubowania

Wybory na Wiceprzewodniczących

Cztery ugrupowania wytypowały swoich kandydatów na wiceprzewodniczących Rady: Grzegorza Hlebowicza (PiS), Konrada Smocznego (MJN) oraz Tadeusz Muller (ŻMG). Po głosowaniu Izabela Rychter odczytała wyniki: Tadeusz Muller 18 głosów, Konrad Smoczny i Grzegorz Hlebowicz po 17 głosów.

Stanowisko Radnej Seniorki

W związku z trudną sytuacją jaka wynikła na początku sesji i faktu, że Radna Seniorka odwołała posiedzenie, poprosiliśmy Jolantę Zjawińską o zajęcie stanowiska w związku z zaistniałą sprawą:

Komitet wyborczy Żoliborz ma głos, którego jestem częścią, powstał jako wyraz naszej niezgody na to, by o samorządzie który jest wspólnotą mieszkańców, decydowały partie i organizacje działające metodami partyjnymi. Media informowały, że burmistrzem Żoliborza ma zostać przewodnicząca żoliborskiego koła Platformy Obywatelskiej Renata Kozłowska.

Łączenie w jednej osobie wysokiego stanowiska partyjnego i samorządowego nie tylko generuje konflikt interesów, jest także zaprzeczeniem samej istoty samorządności. Niewznowienie I sesji Rady Dzielnicy było jedynym sposobem na to, by nie dopuścić do sytuacji, w której przewodnicząca partyjnych struktur na Żoliborzu zostanie burmistrzem Żoliborza na kolejną kadencję.

Poprzez niewznowienie Sesji Rady chcieliśmy umożliwić Prezydentowi Warszawy wybór komisarycznego zarządu, który by się składał z osób legitymujących się stosownym wykształceniem i doświadczeniem oraz rozwiniętymi kompetencjami społecznymi, a także nieuwikłanymi w inne zależności.
 

Powiązane galerie zdjęć:

Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
M
mo 07.06.2024 11:03
Radna Zjawińska naraża dzielnicę na śmieszność. ŻMG zapomina, że na nich i ich sojuszników z PiS głosowało w sumie 40% wyborców, nie 80%. Jakby to było takie proste to nigdy żaden radny senior z opozycji nie doprowadziłby do uchwalenia zarządu.

PRZECZYTAJ