Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
piątek, 14 czerwca 2024 13:50

Relacja z I Sesji Rady Dzielnicy Żoliborz

[Tylko u nas] W poniedziałek (6 maja) o godz. 17:00 odbyła się I Sesja Rady Dzielnicy kadencji 2024-29. Sesję otworzyła Przedstawicielka Prezydenta m. st. Warszawy przekazując dalsze prowadzenie posiedzenia Radnej Seniorce Jolancie Zjawińskiej. Podczas obrad radni otrzymali zaświadczenia o ich wyborze oraz złożyli ślubowanie.
Relacja z I Sesji Rady Dzielnicy Żoliborz

Autor: Wiktor Zając

Radni odebrali zaświadczenia i złożyli ślubowanie

Po wystąpieniu Przedstawicielki Prezydenta m. st. Warszawy prowadzenie posiedzenia przejęła Radna Seniorka Jolanta Zjawińska wybrana z listy KWW Żoliborz ma głos. Następnie zgodnie z porządkiem obrad oddała głos Przewodniczącej Dzielnicowej Komisji Wyborczej Elżbiecie Błaszczak, która przedstawiła nazwiska radnych, którzy otrzymali mandaty we wszystkich czterech okręgach. Następnie w kolejności alfabetycznej odczytała nazwiska radnych wręczając im zaświadczenia o wyborze. Następnie Radna Seniorka Jolanta Zjawińska przeszła do kolejnego punktu porządku obrad, czyli do złożenia ślubowania przez radnych. Ślubowanie podczas Sesji złożyło 20 radnych. Nieobecny był jedynie radny-elekt Tadeusz Müller, który przysięgę będzie mógł złożyć dopiero na kolejnym posiedzeniu.

Pierwszą Sesję prowadzi do czasu wybrania Przewodniczącego Rady prowadzi Radna Seniorka Jolanta Zjawińska

 

Następnie Radna Seniorka wygłosiła oświadczenie o następującej treści:


Witam Państwa na pierwszej sesji Rady Dzielnicy Żoliborz Miasta Stołecznego Warszawy. Szczególnie serdecznie witam osoby, które uzyskały mandat po raz pierwszy. Witam serdecznie naszych wyborców, mieszkanki i mieszkańców Żoliborza. Zanim złożymy ślubowanie chciałabym poświęcić chwilę refleksji tej szczególnej i swoistej formie organizacji jaką jest samorząd terytorialny.  

Samorządność to decydowanie o swoich prawach przez daną społeczność. Samorząd terytorialny to wspólnota, którą na mocy prawa tworzy ogół mieszkańców danego terytorium. Zgodnie z Konstytucją RP samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej, wykonuje własne i zlecone zadania publiczne służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Najmniejszą jednostką samorządu terytorialnego jest gmina. W naszym przypadku – licząca blisko dwa miliony mieszkańców Warszawa.

Dzielnice Warszawy, z których najmniejsza liczy mniej niż 50 tysięcy mieszkańców, a największa 226 tysięcy, nie mają statusu gmin, są tylko jednostkami pomocniczymi. Dzielnice Warszawy działają na podstawie statutów i innych uchwał nadanych im przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy. W sześćdziesięcioosobowej Radzie Miasta nasza Dzielnica ma tylko dwa mandaty. Rada Dzielnicy jedynie opiniuje uchwały dotyczące Żoliborza. W tych warunkach niełatwe jest wykonywanie funkcji radnych, czyli reprezentowanie dzielnicowej wspólnoty samorządowej. Tak naprawdę jedyną prerogatywą naszej Rady jest wybór i odwołanie Zarządu Dzielnicy oraz jego kontrola – za to ponosimy największą odpowiedzialność.

Zarząd Dzielnicy jest organem wykonawczym. Wybór Zarządu, czyli Burmistrza i jego dwóch zastępców, jest sprawą kluczową dla funkcjonowania Urzędu Dzielnicy. Umiejętne zarządzanie zespołem tworzącym Urząd Dzielnicy, a w konsekwencji zrównoważony jej rozwój, zależy od tego, czy stanowiska te obsadzimy według kryterium merytorycznego czy partyjnego.

Wybór kryterium merytorycznego – to promocja wykształcenia i doświadczenia zawodowego, niezbędnych by wziąć odpowiedzialność za wykonanie budżetu. To także preferencje dla twardych i miękkich kompetencji społecznych, w tym umiejętności współpracy.

Wybór kryterium partyjnego – to podział stanowisk w Zarządzie w drodze umowy koalicyjnej. Bywa, że umowy koalicyjne zawiązywane są na poziomie centralnym, bez udziału rad dzielnicowych i bez uwzględnienia kompetencji i predyspozycji osób kierowanych na stanowiska objęte umową. Obsadzanie stanowisk przez aparat partyjny to, w moim odczuciu i doświadczeniu, poważne zagrożenie dla samorządności. Zwracał już na to uwagę twórca reformy samorządowej prof. Jerzy Regulski mówiąc: - Ludzie często nie wiedzą, czy wójt działa w ich imieniu, czy w imieniu partii.  

Stoją przed nami poważne decyzje. Decyzje personalne, jak wybór Zarządu i Przewodniczącego Rady, są integralną częścią decyzji o charakterze systemowym – dotyczą istoty ustroju demokratycznego. Na Żoliborzu głosy wyborców rozłożyły się w sposób, który otwiera szansę na realizację demokratycznej współpracy w samorządzie. Możemy i powinniśmy podjąć rozmowy, które pozwolą wyłonić przewodniczącego Rady oraz Zarząd Dzielnicy w taki sposób, aby uszanować głosy wszystkich wyborców i nie pozwolić na zdominowanie Dzielnicy przez jeden komitet, co zdarzyło się w ostatniej kadencji. Do nowej Rady Dzielnicy wejdą kandydaci czterech komitetów. W Zarządzie Dzielnicy są trzy stanowiska do tego dochodzi ważna rola osoby przewodniczącej Radzie. Przez szacunek dla wyborców te cztery funkcje powinny być objęte przez osoby reprezentujące wszystkie cztery komitety wyborcze.
Istnienie samorządu, którego organy kształtowane są zgodnie z wolą wszystkich członków lokalnej wspólnoty, to istotny element ustroju demokratycznego państwa, a także ważne zjawisko społeczne sprzyjające wzmacnianiu więzi społecznych. Nasze życie codzienne toczy się na osiedlach, z których składa się nasza Dzielnica. Tu rozwijają się i dorastają nasze dzieci, tu starzeją się nasi rodzice. Jakość ich życia zależy nie tylko od warunków materialnych, zależy także od dobrych relacji społecznych. Spróbujmy nie przenosić na teren Żoliborza negatywnych uczuć, konfliktów, niechęci, a nawet wrogości występujących na szczeblu centralnym.  

Dajmy sobie czas na zastanowienie się, na refleksję nad tym w jaki sposób budować dzielnicową współpracę wszystkich ze wszystkimi, a nie w jaki sposób tworzyć koalicję jednych przeciw drugim. Dlatego, po złożeniu ślubowania, zarządzę przerwę w obradach sesji, wyznaczając jej drugą część na dzień 5 czerwca bieżącego roku.  

Radni podczas wręczania zaświadczeń
Przerwa w obradach I Sesji

Tym samym radna Jolanta Zjawińska ogłosiła przerwę w obradach. W projekcie porządku obrad w dalszym etapie jest jego przyjęcie, wybór komisji skrutacyjnej, wybór Przewodniczącego Rady Dzielnicy, ustalenie liczby i wybór Wiceprzewodniczących. Warto zaznaczyć, że zgodnie z podziałem mandatów największym graczem w budowie przyszłej koalicji w żoliborskim samorządzie są przedstawiciele Lewicy i Miasto jest Nasze. Przedstawiciele tego ugrupowania będą mogli zawrzeć koalicję zarówno z Koalicją Obywatelską lub z Prawem i Sprawiedliwością oraz z radnymi wybranymi z Komitetu Wyborczego Wyborców Żoliborz ma głos.

W Radzie Dzielnicy Koalicja Obywatelska ma 9 mandatów, Prawo i Sprawiedliwość 4 mandaty, Lewica i Miasto jest Nasze 4 mandaty oraz Żoliborz ma głos 4 mandaty. Po wyborze Prezydium Rady Dzielnicy radni zdecydują o wyborze nowego Zarządu. W przeciwnym razie Prezydent będzie musiał wyznaczyć Zarząd Komisaryczny.

 

Powiązane galerie zdjęć:

Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
PRZECZYTAJ